Doorgaan naar inhoud
Klanten dienen een nieuw account aan te maken i.v.m. wijziging van de software.
Klanten dienen een nieuw account aan te maken i.v.m. wijziging van de software.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kevermagazijn.
Adres: Kempenhoeven 7 5244HA Rosmalen.
KvK nummer: 17119456.
BTW nummer: NL001342365B41

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door verkoper worden aangegaan. Met name zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op overeenkomsten, welke door verkoper worden aangegaan met betrekking tot verkoop en levering, bouw, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen en toebehoren daarvoor en met betrekking tot het verrichten van diensten.
1.2 Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot verkoper in contractuele relatie staat uit hoofde van een met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken over "opdrachtgever" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot verkoper in contractuele relatie staat in verband met een aan verkoper verstrekte opdracht tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.
1.4  Kevermagazijn wordt in deze algemene voorwaarden verder aangeduid als "verkoper".
1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.6 Indien ook de koper of opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper of opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper of opdrachtgever door verkoper uitdrukkelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper of opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in de algemene voorwaarden van de verkoper.
1.7 Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.


Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door verkoper uitgebrachte offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen tot het doen van een aanbod. Zij binden verkoper derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Alle door verkoper uitgebrachte offertes worden steeds gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
2.2 De aan verkoper verstrekte order geldt als aanbod, welke door verkoper is aanvaard indien binnen 30 dagen na ontvangst van het aanbod door verkoper schriftelijk het aanbod wordt bevestigd (door middel van een zogenaamde orderbevestiging), dan wel verkoper op andere, voor de koper of opdrachtgever kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van de order is begonnen.
2.3 Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid bij verkoper. Indien verkoper na sluiting van de overeenkomst vaststelt dat de bestelde zaken niet meer bij verkoper voorradig zijn of om wettelijke redenen niet kunnen worden geleverd, mag verkoper naar keuze de koper zaken aanbieden waarvan de kwaliteit en prijs gelijkwaardig zijn, of zich uit de overeenkomst terugtrekken. In geval van een niet-levering zal verkoper reeds vooruit ontvangen betalingen zo snel mogelijk terugbetalen.                                                                             2.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste informatie over interieur en/of voertuig.                                                                         2.5 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeleverde interieur en/of voertuig. 
2.4 Alhoewel verkoper/opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen verkoper en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. Verkoper kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.5 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen in door verkoper verstrekt beeld -en/of schriftelijk materiaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Bij levering zijn kleine afwijkingen toelaatbaar. Indien het geleverde product wezenlijk afwijkt is de koper of opdrachtgever binnen 7 dagen na levering bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand wanneer verkoper een aan verkoper verstrekte order of opdracht uitdrukkelijk aanvaardt. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment, waarop verkoper een bevestiging van de order of opdracht verzendt, dan wel het moment, waarop verkoper met de feitelijk uitvoering van de order of opdracht op een voor koper kenbare wijze is begonnen.


Artikel 4 Prijzen

4.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de verkoper anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door verkoper  anders wordt vermeld.
4.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.                                                                                                                                                                                  4.4 Indien er een opdracht gegeven wordt voor het bekleden van een interieur en/of voertuig wordt er een overzicht gemaakt van deze opdracht. Dit overzicht is een (1) maand geldig. Als de opdrachtgever eens stemt met dit overzicht voor de opdracht voor het bekleden wordt er een aanbetaling gevraagd. Nadat de aan betaling is ontvangen worden de materialen besteld.
4.5 Koper dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.                           4.6 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst geen prijs is bepaald, dan gelden de prijzen op de dag der feitelijke levering.
4.7 Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst een prijs is bepaald, dan behoudt verkoper zich het recht voor om wijzigingen in fabrieks -en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de overeengekomen prijs door te berekenen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden binnen 7 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
4.8 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de verkoopprijzen voor levering af bedrijf.
4.9.Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.


Artikel 5 Levering en prijzen

5.1 De door verkoper vermelde levertijden en reparatieduur zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.2 De vermelde termijnen vangen aan op het moment, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en/of te repareren zaken in bezit van verkoper zijn.
5.3 Indien door omstandigheden zaken of onderdelen daarvan niet tijdig aan verkoper worden geleverd, worden de levertijden verlengd met de tijd dat niet aan verkoper is geleverd. Indien de vermelde levertijd of reparatieduur dientengevolge met meer dan 3 maanden wordt overschreden, dan is de koper of opdrachtgever bevoegd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper of opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden onbetaald heeft gelaten.
5.5 De levering van zaken vindt plaats af bedrijf van verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.6 Indien de levering van zaken op verzoek van de koper of opdrachtgever plaatsvindt op een andere locatie of op een andere wijze dan gebruikelijk, dan worden de hieraan verbonden meerkosten in rekening van de koper of opdrachtgever gebracht.
5.7 De koper of opdrachtgever draagt het risico van de aan hem geleverde zaken vanaf het moment van aflevering. Nalatigheid van de koper of opdrachtgever ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.
5.8 Blijft een koper of opdrachtgever na kennisgeving en sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan verkoper te zijner keuze, hetzij leveren op een door verkoper te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.
5.9 Koper/opdrachtgever  dient binnen twee dagen na gereedmelding van het voertuig, het voertuig op te halen.
5.10 Indien koper/opdrachtgever  het verkochte niet binnen de in lid 9 van dit artikel genoemde termijn afhaalt is opdrachtnemer/verkoper gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het door opdrachtnemer/verkoper gehanteerde tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper/opdrachtgever.


Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta contant bij aflevering, dan wel op vooruitbetaling.
6.2 Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
6.3 Bij aanvaarding van de opdracht/offerte behoudt verkoper/opdrachtnemer zich het recht voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 50% van de geschatte kosten dan wel 50% van de geaccepteerde offerte.
6.4 Ingeval van speciaal door koper/opdrachtgever bestelde onderdelen behoudt verkoper/opdrachtnemer zich het recht voor een aanbetaling te verlangen die overeenkomt met 50% van de verkoopprijs. De verkoopprijs van speciaal bestelde onderdelen is onder voorbehoud, Indien de definitieve verkoopprijs binnen een redelijke marge afwijkt van de verwachte verkoopprijs kan deze afwijking géén grond zijn voor annulering van de bestelling door koper/opdrachtgever.                                                                                                                                                         6.5 Indien de opdracht voor het bekleden van een interieur en/of voertuig ingetrokken wordt nadat de aanbetaling is verricht, is de opdrachtgever verplicht om de bestelde materialen af te nemen en de kosten te vergoeden die gemaakt zijn.                          
6.6 Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 5 lid 9 vermelde termijn, wordt hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke terstond betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de datum van verzending van deze factuur.
6.7 Ingeval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper vanaf de vervaldag wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
6.8 Indien de koper/opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is koper/opdrachtgever aan opdrachtnemer/verkoper buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a) Voor zover koper/opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”, voor zover het openstaande bedrag -na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b) Voor zover koper/opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.


Artikel 7 Herroepingsrecht voor consument/ Overeenkomst op afstand gesloten.

7.1 Nadat de consument het via de webshop, dan wel telefonisch, dan wel via  een fax,  bestelde product heeft ontvangen, heeft de consument - behoudens in het geval van toepasselijkheid van artikel 7.7. - de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de overeenkomst met verkoper te ontbinden.
7.2 De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
7.3 Indien de consument de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de consument dit schriftelijk of per e-mail aan verkoper te melden. De consument dient het product - na overleg met verkoper - te sturen naar een door verkoper vastgesteld retouradres. De consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
7.4 Indien de consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de consument de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat verkoper het door de consument geretourneerde product heeft ontvangen, aan de consument terugbetalen.
7.5 Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument is beschadigd.
7.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument te wijten is of anderszins voor risico van de consument komt, zal verkoper de consument hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.
7.7 Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet toe aan de consument toe indien de overeenkomst betrekking heeft op producten die op specificatie van de consument worden geleverd.


Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud en retentierecht .

8.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van verkoper totdat alle vorderingen die verkoper heeft of zal verkrijgen op koper in het kader van die overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.
8.2 Totdat de koper  aan de verkoper alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de verkoper de desbetreffende zaken van de koper onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de koper ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
8.3 Indien de bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de verkoper tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De verkoper kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de koper.
8.4 In geval van be- of verwerking door verkoper van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege verkoper verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de koper aan de verkoper in vuistpand te zijn verstrekt.
8.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de koper verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
8.6 Zolang er op door verkoper geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
8.7 Indien de koper in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd de nog bij de koper aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de verkoper. Voorts is de verkoper gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de koper aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de koper aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.8. De koper of opdrachtgever is niet gerechtigd om door verkoper geleverde zaken door te verkopen, te leveren, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zolang deze niet volledig zijn betaald.
8.9 Zolang de zaken niet in eigendom van de koper of opdrachtgever zijn overgegaan, is deze verplicht de zaken tegen alle risico's te verzekeren.
8.10 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is, is de koper verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan verkoper te verpanden.


Artikel 9 Overmacht

9.1 Een tekortkoming van de verkoper zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die verkoper niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat verkoper door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van verkoper;
(c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar verkoper toe of van verkoper naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d) Oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
9.3 In geval van overmacht heeft de verkoper binnen 4 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
9.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de verkoper/opdrachtnemer recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de verkoper slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van verkoper/opdrachtnemer voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.
10.2 Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de verkoper uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
10.3 Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 5 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

 

Artikel 11 Ruilen/crediteren
11.1 Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen na aflevering. Verkoper is slechts gehouden een verzoek tot ruilen te honoreren indien koper binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt:
- kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;
- het ongebruikte en onbeschadigde, complete artikel;
- de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel;
- het complete niet ingevulde garantiebewijs.
11.2 Niet geruild worden boeken, tijdschriften, alsmede speciaal bestelde producten en artikelen welke uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald.
11.3 Verkoper is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van verkoper, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.
11.4 Afgeprijsde artikelen worden niet geruild en/of gecrediteerd.
11.5 Indien een te ruilen onderdeel tijdelijk uit voorraad is, behoudt verkoper  zich het recht voor een alternatief product of een tegoedbon aan te bieden. Bij omruiling behoudt verkoper zich het recht voor 10% administratiekosten in rekening te brengen.
11.6 Deze bepalingen met betrekking tot ruilen is tevens van toepassing op postorders. Retourzendingen op postorders worden alleen door ons geaccepteerd na voorafgaande telefonische toestemming. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en deugdelijk verpakt. Wij behouden ons het recht voor beschadigde en/of onvoldoende of ongefrankeerde pakketten te weigeren.


Artikel 12 Garantie

12.1 De verkoper garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                12.2 Na schouwing en goedkeuring door de opdrachtgever van het interieur en/of voertuig dient het opnestaande bedrag contant te worden voldaan. Reclameren dient te worden voldaan voordat het opnestaande bedrag is voldaan, bij betaling is de opdrachtgever tevreden met de uitgevoerde opdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12.3 Bij afname van een gedeelte van de opdracht van het interieur en/of voertuig dient de opdrachtgever te reclameren voordat het interieur en/of voertuig afgenomen wordt.                                                                                                                                                                         12.4 Indien er na schouwing en goedkeuring van het interieur en/of voertuig herselwerkzaamheden of andere werkzaamheden zijn de kosten voor de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                              12.5 Het voertuig dient na gereed melding afgesloten vervoerd te worden door de opdrachtgever.
12.6 De door verkoper geleverde stoffen, alsmede onderdelen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarover gegeven garantie conform de overeenkomst, of enig ander door verkoper verstrekt garantiebewijs.
12.7 De verkoper kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.
12.8 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de verkoper zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
12.9 De in lid 1 en 2  van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van.
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de verkoper onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de verkoper bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de verkoper ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
- door een van buiten komende oorzaak;
- aan niet door de verkoper aangebrachte of niet door de verkoper bewerkte delen;
e. gebreken aan objecten die na aflevering door de verkoper niet in de onderneming van de verkoper een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de verkoper schriftelijk aan de wederpartij .
uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
f. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de verkoper zijn voorbewerkt. .
12.10 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel vervalt indien:
a. de wederpartij het object niet binnen de door de verkoper vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden;
b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de verkoper indient;
c. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de verkoper indient;
d. de wederpartij de verkoper niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
e. werkzaamheden die verband houden met de door de verkoper verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de verkoper door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 12.11. Indien garantie verleent wordt is dit alleen over de geleverde onderdelen, niet voor de eventuele bijkomende werkzaamheden.
12.10. Op verchroomde onderdelen wordt geen garantie gegeven, mits uitdrukkelijk vermeld op de factuur. Diverse producten zijn leverbaar in imitatiechroom en origineel chroom. Koper aanvaardt dat imitatiechroom van een mindere kwaliteit is dan origineel chroom.


Artikel 13 Verzending

13.1 Bij goederen die franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de koper vanaf het moment van de aflevering. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de koper. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de koper vanaf het ogenblik waarop de koper in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De koper is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van de aflevering de goederen afneemt. De koper dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de koper, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de koper. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door Verkoper, hetzij door derden als bovenbedoeld plaatsvindt – of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt – behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering op de aflevering bon als zodanig geldt.
13.2 Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de koper vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Verkoper hebben verlaten. Het risico voor de goederen is derhalve tijdens het vervoer voor rekening van de koper. Verkoper is vrij in de keuze van (be)lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen.
13.3 Verkoper is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de koper in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van de door de koper ter beschikking gesteld transport materiaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de koper, ook indien deze door Verkoper is geschied en/of door Verkoper aan de koper terzake van materiaal en/of emballage adviezen zijn verstrekt of daarbij door Verkoper werkzaamheden zijn verricht. Verkoper is bevoegd te weigeren materieel en emballage te beladen of te vullen dat naar haar oordeel niet voldoet aan de eisen die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. In geval van een zodanige weigering is Verkoper niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derden als bedoeld in de voorgaande leden hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.
13.4 De koper is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van het overeengekomene.


Artikel 14 Klachten

14.1 Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken, anders dan de reeds bij de totstandkoming van de koopovereenkomst dan wel overeenkomst tot reparatie aanwezige gebreken, dient de koper/opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
14.2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van opdrachtnemer/verkoper is geschied en in noodgevallen waarin koper/opdrachtgever zich vooraf onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin verkoper/opdrachtnemer terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.


Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten van verkoper/opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de aanbiedingen of overeenkomsten als bedoeld in deze algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter ’s-Hertogenbosch, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.